กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   6,167,480.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต้นแบบให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในด้านกฎหมายการออกอากาศ จริยธรรม และหลักแนวคิดของกิจการประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้การประกอบกิจการกระจายเสียง(ทดลองออกอากาศ) เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะตามลักษณะ และประเภทของกิจการ        


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   5,138,140.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามืออย่างบูรณาการนำร่อง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการได้ยิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการล่ามภาษามือ ของหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ ลดข้อผิดพลาดการจองล่ามและการเบิกจ่ายค่าบริการล่าม โดยการประหยัดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรรมพืชสมุนไพร ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ :   6,258,005.23 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1.เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพร ของกลุ่มเกษตรกรรมพืชสมุนไพรทางเลือก ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G

2. เพื่อฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะ และความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพร ของกลุ่มเกษตรกรรมอาชีพปลูกสมุนไพรทางเลือก

3. เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิต และส่งเสริมมาตรฐานการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกล...


ชื่อผลงาน : โครงการ “อัสลามมูอาลัยกุม (PEACE FOR ALL)”

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท 641 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   4,978,603.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกและสร้างสรรค์เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง มุสลิมสายกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ภายนอกพื้นที่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสน...


ชื่อผลงาน : tamacot

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,483,750.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตรายการเพื่อพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

2. เพื่อเป็นสื่อกลางให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้เรียนรู้ และนำสาระจากรายการไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว