กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,158,127.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมตลอดถึงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และตระหนักสิทธิของตนเอง

2. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป


ชื่อผลงาน : รายการ "จ๊อบคิดส์ พิชิตฝัน"

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ไคลแม็กซ์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งเอเยนซี่ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,483,130.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงอาชีพต่างๆอย่างถูกต้อง

2.เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากอาชีพท่ีใฝ่ฝัน

3.เพื่อเป็นการสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันทำงานเป็นทีม

4.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งด้านสติปัญญา สังคม และอารมณ์

5.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างถูกต้อง มีทัศนคติในเชิงบวก ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันกับเหตุการณ์รอบตัว

6.เพื่อส่งเสร...


ชื่อผลงาน : โครงการผลิตรายการสารคดี "เพลินทุกจุด ที่สุดสยาม"

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท เพอร์เซปชั่น วัน จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,622,850.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่นําเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกและ สร้างสรรค์เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ภายนอกพื้นที่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

3. เพื่อส...


ชื่อผลงาน : 5G New Life, New Change

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท ออลบิซ (2019) จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,951,148.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ และมีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ มีคุณภาพ ซึ่งผู้ผลิตรายการจำนวนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือรายได้จากการโฆษณา

2.เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ของประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G


ชื่อผลงาน : FLY WORM หนอนน้อยผจญภัย

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท พีเจ เอาท์ซอสซิ่ง จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,870,020.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ไปสู่เด็กและครอบครัว

2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น