กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   5,163,573.49
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชนทั้งด้านคุณภาพของการชมและคุณภาพของเนื้อหาทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อศึกษาความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

4.   เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

5.   เพื่อศ...


ชื่อผลงาน : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนตามนโยบาย ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   18,144,880.00 บาท
ระยะเวลา :   180 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาห้องแรงดันลบแบบปรับปรุงจากห้องผู้ป่วยเดิมด้วยระบบ Internet of Things : IoT เพื่อความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบ Teleconference เพื่อใช้ในการดูและรักษาผู้ป่วย
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการตามแนวทาง Social Distancing เพื่อการจัดบริการและบริหารจัดการสถานที่ให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั้งรายใหม่และผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษา ที่จุดเดียว (One stop service) และมีช่องทางด่วน (Fast tract) เป...


ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบทบาทสื่อมวลชนเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา “รูปแบบสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนเปี่ยมล้นคุณค่าแบบวิถีไทยนิยมประชารัฐ"

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   7,476,465.13
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของสื่อมวลชนแนวใหม่ในการนำเสนอสารสนเทศจากการวิจัยในการจัดทำเนื้อหาและการนำเสนอรายการเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาชุมชนเชิงบูรณาการด้วยกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

3. เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสังเคราะห์สารสนเทศจากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

4. เพื่อวิเคราะห์คุณค...


ชื่อผลงาน : โครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ยู อีเวนท์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,046,570.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา

2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน ทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

ชื่อผลงาน : โครงการ Young @ Heart Show: Celeb Talk

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เดียร์ 36 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,819,280.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา

2.เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรท...