กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   5,138,140.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามืออย่างบูรณาการนำร่อง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการได้ยิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการล่ามภาษามือ ของหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ ลดข้อผิดพลาดการจองล่ามและการเบิกจ่ายค่าบริการล่าม โดยการประหยัดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ชื่อผลงาน : โครงการไทยสปิริต

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท วิวไวด์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,688,570.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือรายได้จากการโฆษณา

2.เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และก...


ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี) “รายการบ้านมหัศจรรย์ (Wonder House)”

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เบสโซ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,096,841.99
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1.เพื่อผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ไปสู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในรูปแบบสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และสามารถกระจายไปในวงกว้าง

2.เพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัว สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

3.เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ...


ชื่อผลงาน : โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นำพาความมั่นคง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,035,590.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1. เพื่อผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
 
2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถ...


ชื่อผลงาน : โครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์)

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,571,660.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย
 
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้ถึงที่มาหรือรากในอดีต

4. เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป