กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์)

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,571,660.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย
 
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้ถึงที่มาหรือรากในอดีต

4. เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


 


ชื่อผลงาน : โครงการสื่อสร้างสรรค์รางวัลประชาบดี : รายการคนดีใต้ผืนฟ้า

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,632,650.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  


1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยขน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือรายได้จากการโฆษณา
 
2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลผู้อยุ่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความร...


ชื่อผลงาน : โครงการสารพัน รู้ทันสื่อ

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เวิลด์ไวด์ มีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   3,692,200.40
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในด้านต่างๆ

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ผลิตสื่อในการเผยแพร่สื่อในด้านต่างๆ ดำเนินกิจการที่ถูกต้อง และมีมาตรฐาน

3. เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงกฎหมาย และความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อในด้านต่างๆ

4. ทำให้ผู้พิการทางตา และทางหู สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิต

5. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน กทปส. สู...


ชื่อผลงาน : โครงการ Thaitive

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,932,535.62
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ร่วมพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลายเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ต่อๆ ไป เกิดเครือข่ายชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจในวงกว้าง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ผลิตรายการและช่องรายการ ได้เก...


ชื่อผลงาน : โครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ :   5,163,573.49
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชนทั้งด้านคุณภาพของการชมและคุณภาพของเนื้อหาทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่อศึกษาความต้องการในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

4.   เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประชาชน

5.   เพื่อศ...