กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : สารคดี "เชื่อมใต้"

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   7,576,495.16
ระยะเวลา :   365

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
สนับสนุนให้มีการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์เกี่ยวกับภาคใต้ในมุมมองใหม่ ด้วยการเป็นแบบอย่าง รายการที่พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงบวก ของความเป็นมาและประวัติศาสตร์ในชายแดนใต้


ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี"

ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   3,387,456.79 บาท
ระยะเวลา :   730

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ชุมชน พะเยาทีวี อันพึงปรารถนาของชุมชน

2. เพื่อออกแบบและผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นประโยชน์กับบริบทชุมชน

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย ให้มีความรู้และเข้าใจและมีความพร้อมในการเตรียมการ ขอรับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ชุมชนในอนาคต


ชื่อผลงาน : สารคดี ชุด “SOME ONE หนึ่งในหลาย”

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   15,706,691.51 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ในรูปแบบสารคดี ที่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อในเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของแนวคิดพหุนิยมในมิติต่างๆ นําไปสู่การ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม และประเทศ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชน ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภายใต้ หลักการเอกภาพบนความหลากหลาย แตกต่างแต่ไม...


ชื่อผลงาน : โครงการใบบุญ เณรน้อย

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท เอซ อัพ สลีฟ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,940,725.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1.เพื่อศึกษาระดับความคิดการการแก้ไขปัญหา การควบคุมสติปัญญา และการฝึกสมาธิของเด็ก

2.เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความรู้ทางสติปัญญาได้อย่างยั่งยืน

3.เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงความคิดและให้ความรู้ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น โดยที่ ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ


ชื่อผลงาน : โครงการนำร่องต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านความมั่นคง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   14,202,527.62 บาท
ระยะเวลา :   240 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจ ด้านความมั่นคง ตลอดจนเปิดโอกาสให้สถานศึกษาอื่นได้ใช้เป็นกรณีศึกษา

2.  เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีความทันสมัยผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อต่อยอดสู่การนําไปพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในวงกว้างต่อไป

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช...