กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   12,543,644.07 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชนในสถาบันการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของเยาวชนไทยในฐานะผู้บริโภคสื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัว ตื่นตัว และรู้เท่าทัน รวมถึงสามารถเป็นแกนนำในการดำเนินงาน รณรงค์ และขยายผลในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความต่อเนื่องในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศและเกิดความร่วมมือด้านการพัฒนากลไกและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร...


ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือสามารถทำงานเป็นอิสระให้กับสื่อมวลชนต่างๆ ของ”ผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่/ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-reporter

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   9,473,850.10 บาท
ระยะเวลา :   540 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริง ที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality)

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   6,819,082.88 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อส่งเสริมและฝึกอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse มาสร้างการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

2. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการประกวดแนวคิดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse Business Model ของนิสิต น...


ชื่อผลงาน : โครงการYoung Content Creator

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   4,611,700.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา อายุ 17-24 ปี ในการฝึกฝน เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สายอาชีพด้านสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพ

- เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในการช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการสร้างสรรค์สังคมให้สังคมไทย

- เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการสร้างหลักคิดทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพกิจการโทรทัศน์ Digital media และวงการสื่อสารมวลชน


ชื่อผลงาน : โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
ประเภททุน :   ทุนตามนโยบาย ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   7,144,092.33
ระยะเวลา :   450 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1.  เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคง การต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆ โดยนำมาบูรณาการ (Integration) การประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ผ่านทาง 3 ช่องทางของกองทัพบก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ไทยทีวี โกลบอล เน็ตเวิร์ค และสื่อออนไลน...