กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   12,014,923.00
ระยะเวลา :   270 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสารโดยการประยุกต์ใช้ อาทิ ระบบ RFID หรืออื่นใด
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตรวจสอบสายสื่อสาร
3. เพื่อนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสารในเส้นทางที่ได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารของสานักงาน กสทช. กฟภ. กฟน. และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร


ชื่อผลงาน : โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   3,461,672.65
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนาผู้เชียวชาญ (digital transformation expert) จากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และเพิ่มทักษะการสื่อสาร เพื่อการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่องค์ความรู้ ที่สามารถบริหารจัดการได้ และสามารถตอบสนองการใช้งานได้ในระยะยาว ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในแบบออนไลน์จากที่ใดก็ได้
3. เพื่อผลิตเนื้อหาหรือองค์ความรู้ด้าน digital transformation อย่างมีประสิทธิภาพ...


ชื่อผลงาน : โครงการการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่จากสถานีฐานวิทยุชุมชน และสถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(PTEC)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   10,076,687.63
ระยะเวลา :   730 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1 เพื่อให้พัฒนาวิธีการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่อผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพของมนุษย์ ที่เหมาะสมขึ้นใช้ในประเทศไทย โดยใช้แนวทางมาตรฐานการตรวจวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรคมนาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงาน กสทช. โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้อาทิ ICNIRP กทช.มท. 5001-2550
2 เพื่อให้หน่วยงาน กสทช. สามารถนำความรู้และข้อมูลการวัดที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองสถานีฐานวิทยุ โทรทัศน์ เพิ่มเติมจากด้านโทรคมนาคม...


ชื่อผลงาน : โครงการผลิตชุดความรู้สำหรับการสอนแพทย์ทางเลือก"วิถีมะเก่า ชาวล้านนา"

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ :   774,579.65
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกของชาวล้านนา
2. เพื่อผลิตชุดความรู้สำหรับการเรียนการสอนแพทย์ทางเลือก “วิถีมะเก่า ชาวล้านนา”
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกของชาวล้านนา


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit และกิจกรรมฝึกอบรมครูสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็ก

ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   4,634,170.00
ระยะเวลา :   630 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสร้างและเพิ่มปริมาณชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยและเด็กเล็กที่ขาดแคลน
2. เพื่อเผยแพร่ฝึกอบรมให้ครูสามารถใช้ชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit ในระบบโรงเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวให้ความรู้เท่าทันสื่อ Info-Animation ในสื่อออนไลน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าถึงและสามารถนำสื่อไปใช้ได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ครูและพ่อแม่เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร...