กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือสามารถทำงานเป็นอิสระให้กับสื่อมวลชนต่างๆ ของ”ผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่/ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   9,473,850.10
ระยะเวลา :   540 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือสามารถทำงานได้เป็นอิสระให้กับผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่ /ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “ E-Reporter”

2. เพื่อสนับสนุนการอบรมหลักสูตรส่งเสริมผู้สื่อข่าวเรื่องการส่งเสริมผู้สื่อข่าวเรื่องการตระหนักถึงหลักทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่ / ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “ E-Reporter”
...


ชื่อผลงาน : โครงการแฮกกาธอน ยูลีก บูธแคมป์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   3,164,651.92
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. ส่งเสริมการประกวดแนวคิด (concept idea) จากนิสิต นักศึกษา เพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนสูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส โดยเน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน

2. ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดแนวคิดไปสู่ต้นแบบจำลองนวัตกรรมที่จับต้องได้เป็นชิ้นงานตัวอย่าง (Prototype) อันนำไปสู่การขยายผลการใช้งานได้ในลำดับถัดไป


ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอทีสำหรับการเฝ้าระวังไฟป่าและมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีโลล่า

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   5,688,544.14
ระยะเวลา :   720 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับการตรวจเฝ้าระวังภัยพิบัติหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงภัย

2. เพื่อประยุกต์ใช้คลื่นความถี่สาธารณะกับเทคโนโลยี LoRaWAN ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ออกแบบและพัฒนาโครงข่ายไวร์เลสเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์คด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN

4. เพื่อแยกแยะสาเหตุและชนิดของกลุ่มหมอกควัน โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าและรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยับยั้งภัยพิบัติได้ทันท...


ชื่อผลงาน : โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   24,490,160.00
ระยะเวลา :   600 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภาคเอกชน และการศึกษาเพื่อร่วมวิจัย ทดสอบ ระบบรถไร้คนขับในระดับต่างๆ

2 เพื่อศึกษาข้อมูลทางเทคนิค ข้อจำกัด และปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการควบคุมรถได้

3 ทดสอบความสามารถในการตรวจจับ และการบ่งชี้วัตถุของระบบตรวจจับของรถไร้คนขับ

4 ทดสอบการนำเอาระบบสื่อสารภายใต้โครงข่าย 5G มาใช้งานระหว่างรถไร้คนขับกับระบบอื่นๆ ในรูปแบบการติดต่อสื่อสาร C-V2X

5 พัฒนาและทดสอบ Use...


ชื่อผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่ กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band ในระยะยาว

ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   4,381,789.10
ระยะเวลา :   240 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1.เพื่อศึกษาและเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่ กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band ในระยะยาว โดยมีการคำนึงถึงผลกระทบด้านแนวโน้มเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์และสังคมอย่างรอบด้าน

2. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง