กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่สำหรับกรณีการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล เทคโนโลยี5G และกิจการอื่นในย่านความถี่ 3500เมกะเฮิรตซ์ฯ

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   7,920,675.00 บาท
ระยะเวลา :   240 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่ กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ และ 28 กิกะเฮิรตซ์ รวมทั้งคุณสมบัติ ทางเทคนิคในการใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Sharing and compatibility study) ระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) เทคโนโลยี 5G และกิจการอื่นในย่านความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์ และ 28 กิกะเฮิรตซ์

2. เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง


ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการบริหารคลื่นความถี่และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Big Data

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   9,479,778.52 บาท
ระยะเวลา :   720 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1 เพื่อศึกษาแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารคลื่นความถี่ ทั้งในด้านการวางแผน การจัดสรร และการตรวจสอบคลื่นความถี่ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2 เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3 เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับสำนักงาน กสทช.

4 เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลเชิงสถิติที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสำน...


ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้ ภาษาและความจำสำหรับเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ :   273,829.92 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาการใช้ application ในรูปแบบของเกมเพื่อฝึกกระบวนการคิดและความเข้าใจ ในด้านของความจำ ภาษา และการคิดเลข

2. เพื่อทดสอบว่า game application ที่พัฒนานั้นสามารถเพิ่มความสามารถของกระบวนการคิดและความเข้าใจ ในด้านของความจำ ภาษา และการคิดเลข ในเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม


ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนา Open hardware และ Open guideline เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   4,165,914.49 บาท
ระยะเวลา :   545 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวในการใช้อุปกรณ์ IoT ด้านการเกษตรในอนาคตให้กับเกษตรกรไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน

2. เพื่อจัดทำ Open Standard Guideline  สำหรับเป็นคู่มือแนะนำประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์ IoT ด้านการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ สำหรับเกษตรกรสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาในการใช้อุปกรณ์

3. เพื่อจัดทำ Open Hardware ในรูปแบบข้อมูลพิมพ์เขียวในการผลิตอุปกรณ์ IoT ด้านการเกษตรที่ผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ดีที่สุด...


ชื่อผลงาน : โครงการต้นแบบไร่กาแฟอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทย

ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ :   2,674,465.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  
(1) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์และดิจิทัลชนิดต่างๆ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเพาะปลูกกาแฟแบบเกษตรแม่นยำ (Pre-harvest) ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในไร่นา เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดดิน เซนเซอร์ตรวจวัดพืช เซนเซอร์ตรวจวัดอากาศ เป็นต้น โดรนติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ถ่ายภาพ และทำแผนที่ผลผลิต เทคโนโลยีไอโอที และ คลาวด์อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science

(2) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และดิจิทัลชนิดต่างๆ...