กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Search

ชื่อผลงาน : โครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ยู อีเวนท์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,046,570.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา

2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน ทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

ชื่อผลงาน : โครงการ Young @ Heart Show: Celeb Talk

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เดียร์ 36 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,819,280.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา

2.เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรท...


ชื่อผลงาน : โครงการเศรษฐกิจชุมชน: รายการลายแทงชุมชน

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ๒๓๖ โปรดักชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,244,690.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา
2.เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และก...


ชื่อผลงาน : สารคดีชุด “แก่งกระจาน สู่มรดกโลก”

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคแปง กราฟฟิค
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,975,950.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเผยแพร่ให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า พันธุ์พืช ที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับโลก ของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเหมาะสมต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิชุมชนกะเหรี่ยงในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่เป็นข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลก
2. เพื่อผลิตสารคดีที่สนับสนุนเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพในมิติของการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำค...


ชื่อผลงาน : สารคดี...ย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน

ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ธิงค์กิ้ง เธิร์ด จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ :   18,452,685.00
ระยะเวลา :   365 วัน

กดเพื่อดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมุสลิม(สายกลาง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างทุกศาสนาของประชาชน ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภายใต้หล...