กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (คณะกรรมการบริหารกองทุน) ทำหน้าที่ในการบริหารกองทุน กทปส. และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนยังทำหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชีของ กทปส. รวมถึงการกำหนดระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการบริหารจัดการ กทปส. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย


คณะกรรมการบริหารกองทุน
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ

- กรรมการโดยตำแหน่ง -ปลัดกระทรวงกลาโหม


ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


อธิบดีกรมบัญชีกลาง


ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


- ผู้ทรงคุณวุฒิ -ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรรมการและเลขานุการ -เลขาธิการ กสทช.

- ผู้ช่วยเลขานุการ-รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร


ผู้อำนวยการ
สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา