กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

นโยบายและแผนแม่บท
  คณะกรรมการบริหารกองทุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงได้จัดทำแผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แผนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง เชื่อมโยงและรองรับการดำเนินการของแผนระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทด้านสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการและบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ทั้งในมิติเชิงพื้นที่ และกลุ่มผู้รับสาร ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม ดาวเทียมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประชาชน รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง สามารถก้าวเข้าสู่อาชีพงานด้านนี้ ได้อย่างมีทักษะและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้องค์กรซึ่งประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อให้เกิดกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเข้มแข็งสามารถคุ้มครองและปกป้องสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะคนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง

เพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงและสามารถสนับสนุนการให้ทุนเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้คลื่นความถี่ที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นความถี่เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0