กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

โครงสร้างองค์กร
            สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาเป็นผู้บริหารสำนักฯ

ส่วนนโยบายและแผน

นางสาว ชนัณภัสร์ วานิกานุกูล

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ 02 554 8101

อีเมล :

นางสาว พรกนก เที่ยงธรรม

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8114

อีเมล :

นางสาว ปรีชญา เสวตสมบูรณ์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8121

อีเมล :

นาย ปัญธกฤษฏิ์ บุญวิพัทธ์เสรี

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 254 8123

อีเมล :

นาย สุเมธัส วัฒนา

เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8126

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 1

นาง พันทิภา สุทธินนท์

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย สิทธิ สามิภักดิ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8117

อีเมล :

นางสาว ปิยวรรณ ผ่องอักษร

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8145

อีเมล :

นาย นิธิวุฒิ จีระเรืองรัตนา

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8121

อีเมล :

นางสาว ปรีชญาพร ยี่สิ้น

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8117

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 2

นาง กุลรพี ศรีเพชร

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว วีรญา นามเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8116

อีเมล :

นางสาว ศิริพร ไทยปิ่นณรงค์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8115

อีเมล :

นางสาว สุจิตรา ห่านสัมฤทธิ์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8115

อีเมล :

นางสาว ดาราวรรณ สุนงาม

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8112

อีเมล :

นางสาว นงนุช สังข์ทอง

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8112

อีเมล :

นางสาว นรีกานต์ อ่วมแป้น

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8150

อีเมล :

ส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 3

นาย อรรณพ ตรึกตรอง

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว นิศารัตน์ สมัครนิล

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8113

อีเมล :

นาย อธิพัฒน์ บุราพันธ์

นิติกรปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8123

อีเมล :

นางสาว พนิดา วิจิตขะจี

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8139

อีเมล :

นางสาว จันทกานติ์ สุพิชญ์

เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ส่วนบริหารการประชุม

นางสาว ภัทรวดี ไชยยะ

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ชภา อ่อนละเอียด

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8120

อีเมล :

นาย บุรินทร์ ศรีปองพันธ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8114

อีเมล :

นาย พิชญะ ตื้อคำ

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8109

อีเมล :

นางสาว ศจีพร อิงคนินันท์

นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8148

อีเมล :

นางสาว อธิชา ธรรมบูรณะวงษ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8120

อีเมล :

ส่วนการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

นาย ธนัชญ์พงศ์ อยู่เกิด

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ 02 554 8131

อีเมล :

นางสาว การย์สิริ กิตติกุลธัญโรจน์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8149

อีเมล :

นาย ชัยสิทธิ์ ธรรมอมรพงศ์

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8142

อีเมล :

นางสาว เพ็ญงาม ยอดวิเชียร

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาง สุภาภรณ์ อบเชย

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8140

อีเมล :

นางสาว ธิธารา รุจิพลพัฒน์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8141

อีเมล :

นางสาว รตนพร สารีขาว

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8140

อีเมล :

นางสาว กชกร แก้วจันทร์เหนือ

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8143

อีเมล :

นางสาว ณิตญาภรณ์ วาจศร

ลูกจ้าง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8136

อีเมล :

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์กองทุน

นาง วรกัญญา บัวชุม

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นาย วัฒนชัย เรืองศิริ

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8145

อีเมล :

นางสาว ใหม่หทัย ไชยโย

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8124

อีเมล :

นาง ธันยพร โชติชนาภิบาล

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ 02 554 8102

อีเมล :

ส่วนอำนวยการ

นางสาว ฐนกร กนิษฐานนท์

ผู้อำนวยการส่วน

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาว ศิริลักษณ์ พันธุวัฒนา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง

เบอร์ติดต่อ 02 554 8105

อีเมล :

นาง รฐา ศิรมลพิวัฒน์

นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8133

อีเมล :

สิบเอก พชร นามบุญชู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น

เบอร์ติดต่อ 02 554 8133

อีเมล :

นาย อัครเดช พงษ์วดี

ลูกจ้างประจำ

เบอร์ติดต่อ 02 554 8108

อีเมล :

นาย ชานน รังสิยะวงศ์

บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

เบอร์ติดต่อ 02 554 8108

อีเมล :