กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ
ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 5)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 5) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 120,088,100 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.