กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะกรรมการบริหาร กองทุนปี 2557-2559

ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธาน กสทช.​,​ ประธานกรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล

ปลัดกระทรวงกลาโหม, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายดนุชา พิชยนันท์

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ฝ่ายเลขานุการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช., กรรมการและเลขานุการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :