กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะกรรมการบริหาร กองทุนปี 2566

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ประธาน กสทช.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการโดยตำแหน่ง

พลเอก ธีระพล เรือนใจมั่น

ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายวิโรจน์ นรารักษ์

ผู้แทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางภัทรพร วรทรัพย์

ผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

รศ. พล.ต.ท. ดร. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการและเลขานุการ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล

ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :