กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและเอกสารเผยแพร่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓)
ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ เล่ม ๑๓๗ ตอน ๒๙๑ ง พิเศษ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับเดือนธันวาคม 2563
ข้อมูลสถานพยาบาล
สัญญารับทุนฯ มาตรฐาน