กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและเอกสารเผยแพร่
ระเบียบหลักเกณฑ์การขอทุน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ปี 2566 (ฉบับใหม่)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานที่เคยได้รับการสนับสนันเงินการกองทุน (ทุนต่อเนื่อง) 52(1) 52(3) 52(4)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี (2564)
แนวปฏิบัติขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 (ทุนต่อเนื่อง) 52(2)
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
 |<  < 1 2  >  >|