กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผลโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 กรณีทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ (ผู้ผ่านการคัดเลือก)
ประกาศผลโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 กรณีทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ (รวมผู้ยื่น)