กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ
ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ(ผู้ผ่านการพิจารณา)
ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ(รวมผู้ยื่น)