กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563, ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 และในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผลโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ (ผู้ผ่านการคัดเลือก)
ประกาศผลโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ (รวมผู้ยื่น)