กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 21 มิถุนายน 2564
ภาพบรรยากาศการประชุม คณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ฯ ร่วมกับ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทสาธารณะ

            ภาพบรรยากาศการประชุม วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุน ร่วมกับ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทสาธารณะ ประชุมหารือ สิทธิของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และความเหมาะสมของข้อมูลการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ณ ห้องประชุมสานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.