กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการ Stop Fake, Spread Facts

     

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Facts-story Festival @Bangkok และแสดงปาฐกถา ในหัวข้อ “Strengthen Digital Competency to win the fight Against Disinformation พลังแห่งการตื่นรู้ด้านดิจิทัล เพื่อเอาชนะข้อมูลบิดเบือน” กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม (Stop Fake, Spread Facts) โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือจากผู้ไม่หวังดี และเพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตระหนักถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมถึงคุณธรรม และสร้างความร่วมมือในการหยุดข่าวปลอม โดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)