กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 8 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ

     

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สาธิตการทำงานโครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ (Demo Day) ณ ห้องประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช. โดยมีหัวหน้าโครงการ รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติ และคณะผู้วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำและให้ผู้ร่วมเข้างานได้ทดลองใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับ (Autonomous Shuttle pod) เพื่อให้เห็นวิธีการทำงานของรถอัตโนมัติ ที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการจราจรต่างๆได้ด้วยตนเองจากการตรวจรับสิ่งรอบตัวผ่านระบบเซนเซอร์ และควบคุมการทำงานอย่างเหมาะสม โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)