กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 14 กรกฎาคม 2566
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งานและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

     

เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก ประธานกรรมพิจารณาผลงานฯ และนายสรวิชช์ ขมะสุนทร กรรมการพิจารณาผลงานฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดสัมมนาย่อย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการสำหรับการส่งเสริมและเพิ่มทักษะของบุคลากร ในภาคธุรกิจให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการทำธุรกิจออลไลน์ จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และนักการตลาดมืออาชีพ โดยงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนี่งของการดำเนิน “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งานและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)” โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมราชภัฏอุบล ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้การส่งเสริม และสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)