กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 12 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. ณ โรงแรมวิรันดา รีสอร์ต พัทยา จังหวัดชลบุรี

     
         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. ณ โรงแรมวิรันดา รีสอร์ต พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในงานได้จัดแสดงผลงานโครงการ ประกอบด้วย
🎖โครงการการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แผ่นวัดแรงกดของร่างกายเพื่อป้องกันแผลกดทับ โดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎖โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G โดย: สำนักบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Innogineer Maker Studio) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
🎖โครงการ "รางวัลทีวีสีขาว" (White Television Awards)
โดย: มูลนิธิจำนง รังสิกุล
🎖โครงการการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้ อย่างรู้เท่าทัน โดย: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์