กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 21 กรกฎาคม 2566
โครงการวงจรกรองแถบผ่านมิลลิมิเตอร์เวฟสร้างด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติสำหรับงาน 5G และด้านอวกาศ

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา และดร.กมล เขมะรังษี กรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการวงจรกรองแถบผ่านมิลลิมิเตอร์เวฟสร้างด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติสำหรับงาน 5G และด้านอวกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ได้รับการต้อนรับจากรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ หัวหน้าโครงการ โดยโครงการวงจรกรองแถบผ่านมิลลิมิเตอร์เวฟสร้างด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติสำหรับงาน 5G และด้านอวกาศ เป็นโครงการเพื่อออกแบบและสร้างวงจรกรองแถบผ่านและสายอากาศรองรับเทคโนโลยีมิลลิมิเตอร์เวฟ 5G และกิจการอวกาศย่าน Ka ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบวงจรที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติและเทคโนโลยี CNC ทั้งด้านสมรรถนะของวงจรและต้นทุนการผลิต โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)