กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 22 กุมภาพันธ์ 2566
กทปส. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กทปส. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประกาศให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
.
สามารถดูรายละเอียดเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
.
และร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม (หมดเขตภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo_pnVypJoXa6hOAGMlCZeNJqv2nMk4kDR0HpiXxjdPOgTbA/viewform