กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 10 มิถุนายน 2564
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ มีการส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฯ จาก นายนิพนธ์ จงวิชิต เป็น นายชาญวุฒิ อำนวยสิน