กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 23 กันยายน 2564
เชิญชวนสถานศึกษาร่วมสมัคร โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB

             ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในการดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมด้วยการลงมือทำ โดย จะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับชุดเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ การอบรมบุคลากร วิศวกรนำร่อง (20 แห่ง) หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ สื่อสารสอนขั้นสูงที่ พัฒนาขึ้นเฉพาะ ในการนี้ สจล. จึงได้จัดทำรายละเอียดโครงการของห้องปฏิบัติการ STEMLAB มาเพื่อให้สถานศึกษาที่ สนใจได้ส่งคำขอรับห้องปฏิบัติการ โดยจะมีกรรมการทำหน้าที่ในการตัดสินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อม อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fablabthailand.com

**โดยจะหมดเขตยื่นเอกสารในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.​**