กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 21 เมษายน 2566
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการ และเจ้าหน้าที่ กทปส. เยี่ยมชมโครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการ และเจ้าหน้าที่ กทปส. เยี่ยมชมโครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งโครงการนี้ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB ให้กับสถานศึกษา 26 แห่ง อีกทั้งสร้างหลักสูตรการเรียนและหนังสือเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ ทัศนคติ แก่นักเรียน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เช่น วิศวกรดูแลห้องปฏิบัติการ ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ให้มีความพร้อมต่อการสนับสนุนการ สร้างทักษะ ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้เด็กในวัยเรียนฝึกฝนการสร้างนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษของห้องปฏิบัติการที่ทำให้นักเรียนมัธยมที่ไม่มีทักษะทางงานช่างมาก่อน สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความซับซ้อนสูงมากเทียบเท่ากับระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่มาพร้อมกับหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบรรยากาศการเรียนรู้ของห้องปฏิบัติการที่เปิดกว้างที่ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้อย่างอิสระ โครงการนี้ดำเนินการโดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)