กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)


            ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553  จำนวน 1 โครงการ ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ 

1. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)
 
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)

- โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)
      - โครงการผลิตรายการเพื่อสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
    - แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

4. เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 และเอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
    - คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์
    - หนังสือมอบอำนาจ

5. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ   
    - แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(2)

6.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th

7.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
    7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงรายการอื่นๆ)
    7.2 กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท 
    โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. หรือหากประสงค์จะส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งแบบด่วนพิเศษ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF Adobe Reader ดาวน์โหลด