กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9)

            ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ประกาศโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) โครงการแนวทางการสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยและพัฒนาระบบนำร่องบริการดิจิทัลบนพื้นฐานเทคโนโลยี 5G ภายใต้วงเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากได้มีการดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน (Term of Reference) จึงเห็นควรประกาศโครงการดังกล่าวใหม่ เป็นโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ 

1. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9)
 
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)   
      - โครงการแนวทางการสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยและพัฒนาระบบนำร่องบริการดิจิทัลบนพื้นฐานเทคโนโลยี 5G
     
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
    - แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

4. เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 และเอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
    - คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์
    - หนังสือมอบอำนาจ

5. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ   
    - แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(2)

6.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th

7.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
    7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงรายการอื่นๆ)
    7.2 กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท 
    โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. หรือหากประสงค์จะส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งแบบด่วนพิเศษ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือทางโทรศัพท์: 081-445-8669 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF Adobe Reader ดาวน์โหลด