กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดสัญญาณรบกวนอันมีสาเหตุมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ปีที่ได้รับทุน :  2558
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   8,625,296.00
ระยะเวลา :   730 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. ศึกษาและพัฒนาระบบการวัดรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่มีผลต่อการรบกวนวิทยุทางการบิน โดยการใช้เครื่องมือวัดทั้งในภาคพื้นดิน และบนอากาศผ่ายการใช้โดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ
2. ศึกษาและพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ต้นแบบการวัดและการเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
3. ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์เฝ้าระวังพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น กำลังส่งออกอากาศ กำลังสะท้อนกลับอุณหภูมิของเครื่องส่ง ในลักษณะที่แยกห่างออกมาจากเครื่องส่ง สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องส่งใดก็ได้ มีระบบส่งข้อมูลที่วัดได้ผ่านะบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
4. สถานีสาธิตต้นแบบ ดยนำเอาอุปกรณ์ในข้อ 2. และ 3. มาติดตั้งใช้งานจริง และมีการตรวจสอบระบบสายอากาศจากอุปกรณ์ในข้อ 1.

Screenshot-(354).png
Screenshot-(355).png
Screenshot-(356).png
Screenshot-(357).png
Screenshot-(358).png

ดาวน์โหลดผลงาน
แบบรายงานฉบบสมบรณ-กทปส-งวด-4-4-ALL.pdf