กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบทบาทสื่อมวลชนเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา “รูปแบบสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนเปี่ยมล้นคุณค่าแบบวิถีไทยนิยมประชารัฐ"
ปีที่ได้รับทุน :  2564
หน่วยงาน :   บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   7,476,465.13
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของสื่อมวลชนแนวใหม่ในการนำเสนอสารสนเทศจากการวิจัยในการจัดทำเนื้อหาและการนำเสนอรายการเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาชุมชนเชิงบูรณาการด้วยกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

3. เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสังเคราะห์สารสนเทศจากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

4. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางสังคมต่อชุมชนเป้าหมายภายหลังการเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

 5. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนเป้าหมายภายหลังการเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

 6. เพื่อนำเสนอกระบวนการทำรายการโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

7. เพื่อผลิตและนำเสนอรายการโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการไทยนิยมประชารัฐที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา

Screen-Shot-2564-07-21-at-09-58-40.png
Screen-Shot-2564-07-21-at-09-59-14.png
Screen-Shot-2564-07-21-at-10-02-44.png
Screen-Shot-2564-07-21-at-10-06-53.png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบบสมบรณ-กาวไปดวยกน-งวดท-5.pdf