กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการสารพัน รู้ทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน :  2561
หน่วยงาน :   บริษัท เวิลด์ไวด์ มีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   3,692,200.40
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในด้านต่างๆ

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ผลิตสื่อในการเผยแพร่สื่อในด้านต่างๆ ดำเนินกิจการที่ถูกต้อง และมีมาตรฐาน

3. เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงกฎหมาย และความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อในด้านต่างๆ

4. ทำให้ผู้พิการทางตา และทางหู สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิต

5. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน กทปส. สู่สายตาประชาชน

งาน-กทปส-ตอนท-1-40.jpg
งาน-กทปส-ตอนท-2.jpg
งาน-กทปส-ตอนท-3.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานสรป.pdf
เอกสารแนบหมายเลข-1.pdf
เอกสารแนบหมายเลข-2.pdf