กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี) “รายการบ้านมหัศจรรย์ (Wonder House)”
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เบสโซ จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,096,841.99
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1.เพื่อผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ไปสู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในรูปแบบสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และสามารถกระจายไปในวงกว้าง

2.เพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัว สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

3.เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ส่งเสริมการผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมระบบความคิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และส่งเสริมสัมพันธภาพของคนในครอบครัว โดยเน้นรายการที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับเด็ก

 

Screenshot-(153).png
Screenshot-(154).png
Screenshot-(155).png
Screenshot-(157).png
Screenshot-(160).png
Screenshot-(161).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบบสมบรณ-บานมหศจรรย.pdf