กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ทุนประเภท :  คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ :   5,138,140.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามืออย่างบูรณาการนำร่อง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการได้ยิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการล่ามภาษามือ ของหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ ลดข้อผิดพลาดการจองล่ามและการเบิกจ่ายค่าบริการล่าม โดยการประหยัดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NADT2.jpg
NADT3.jpg
NADT4.jpg
NADT5.jpg
NADT6.jpg
NADT7.png
NADT8.png
NADT9.png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบบสมบรณสมาคมคนหหนวก-รวมภาคผนวก10-11-64.pdf