กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
Let's be a doctor
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   เดอะ เน็กซ์ เพจ
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,864,050.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ไปสู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปดำเนินการได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิต
2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถนำสาระความรู้ จากรายการ
ไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อ ผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
โดยที่ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ

Screenshot-(346).png
Screenshot-(348).png

ดาวน์โหลดผลงาน
Let_s-be-a-Doctor-รายงานฉบบสมบรณ-(1).pdf