กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
tamacot
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,483,750.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตรายการเพื่อพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

2. เพื่อเป็นสื่อกลางให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้เรียนรู้ และนำสาระจากรายการไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

tamacot.png
tamacot19.png
tamacot25.png
tamacot5.png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ Tamacot