กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
สารคดีชุด “แก่งกระจาน สู่มรดกโลก”
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคแปง กราฟฟิค
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,975,950.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อเผยแพร่ให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า พันธุ์พืช ที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับโลก ของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเหมาะสมต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิชุมชนกะเหรี่ยงในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่เป็นข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลก
2. เพื่อผลิตสารคดีที่สนับสนุนเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพในมิติของการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ และร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษณ์ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านสารคดีชุด “แก่งกระจาน สู่มรดกโลก”
3. เพื่อนำเสนอประเด็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานในเชิงระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม และคุณสมบัติของผืนป่าแก่งกระจานในการขึ้นทะเบียนให้ป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

Screenshot-(22).png
Screenshot-(23).png
Screenshot-(24).png
Screenshot-(25).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์