กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน: รายการลายแทงชุมชน
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท ๒๓๖ โปรดักชั่น จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,244,690.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตรายการทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือ รายได้จากการโฆษณา
2.เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
3.เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมโดยที่ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต

Screenshot-(40).png
Screenshot-(41).png
Screenshot-(43).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์