กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการ Thaitive
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,932,535.62
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  
1. ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ร่วมพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลายเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ต่อๆ ไป เกิดเครือข่ายชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจในวงกว้าง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ผลิตรายการและช่องรายการ ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตรายการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

3. มีช่องรายการโทรทัศน์ที่มีความหลากหลาย และมีรายการที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นรายการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ โดยไม่ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ และยังสามารถแข่งขันได้

4. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ให้กับผู้ผลิตรายการหรือสถานีโทรทัศน์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยให้โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบสาหรับการผลิตรายการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆ ในกิจการการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

5. สร้างทางเลือกในการรับชมรายการที่มีคุณภาพสำหรับประชาชน 

Thaitive-(1).jpg
thaitive1.jpeg
thaitive3.png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์