กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์)
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,571,660.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย
 
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้ถึงที่มาหรือรากในอดีต

4. เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


 

Screenshot-(89).png
Screenshot-(91).png
Screen-Shot-2564-10-25-at-13-35-47.png
Screen-Shot-2564-10-25-at-13-37-40.png
Screen-Shot-2564-10-25-at-13-40-12.png

ดาวน์โหลดผลงาน
1-รายงานฉบบสมบรณ_งวดท-4.pdf