กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นำพาความมั่นคง
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   3,035,590.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
 
2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

3. เพื่อกระตุ้นให้คนดูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้เป็นไปใน
ทางที่ดี สร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อความมั่นคงของชาติสืบไป โดยใช้เรื่องราวกิจกรรมลูกเสือ และนำเสนอผ่าน
สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อกิจกรรม on ground

4. เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมของชาติให้ดีงามในพื้นฐานใจของประชาชนผ่านการเรียนรู้กฎลูกเสือ 10 ข้อ

5. เพื่อให้รายการส่งเสริมปลูกฝังเรื่องจิตอาสา จิตสาธารณะให้เกิดขึ้นถาวรในสังคมไทย


 

Screen-Shot-2564-11-01-at-13-35-01.png
Screen-Shot-2564-11-01-at-13-39-42.png
Screen-Shot-2564-11-01-at-13-44-51.png
Screen-Shot-2564-11-01-at-13-48-03.png
Screen-Shot-2564-11-01-at-13-48-15.png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบบสมบรณ-โครงการตามรอยลกเสอ.pdf