กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   8,483,035.00 บาท
ระยะเวลา :   540 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อลดเวลาในการเรียนรู้และลดเวลาในกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงสามารถเรียนรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์การโจมตีทางไซเบอร์และวิธีป้องกันด้วยระบบที่สร้าง ขึ้นผ่านช่องทาง Internet Web based ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ตลอดเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สำหรับบทเรียนพื้นฐาน

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ Online Game-Based Cybersecurity Learning Platformสำหรับการพัฒนาบุคคลากรด้านไซเบอร์ให้สามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญให้มีทักษะความสามารถทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น จนสามารถพัฒนาต่อยอด สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น

3. ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อสร้างรากฐานการประกอบวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลและเป็นคลังสมองที่สำคัญของประเทศ

4. พัฒนากลไกในการสื่อสารเพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคเครื่องมือกระบวนการของเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่าง ผู้ที่มีความสนใจร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน

Screenshot-(1641).png
Screenshot-(1642).png
Screenshot-(1643).png
Screenshot-(1644).png
Screenshot-(1645).png
Screenshot-(1646).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์