กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   7,712,500.00 บาท
ระยะเวลา :   730 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินจาก กทปส.

2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด บทเรียนจากการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินของ กทปส. ในปี ต่อ ๆ ไป ที่มีความสมดุลและยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลไกการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์