กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขและการป้องกันเตือนภัยในพื้นที่ชนบทหรือแนวชายแดน
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   กรมข่าวทหารบก
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   4,704,799.20 บาท
ระยะเวลา :   180 วัน

วัตถุประสงค์ :   1.เพื่อจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศ GIS สนับสนุน
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข่าวกรองทางการแพทย์ของกองทัพบก

2.เพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างแผนที่ภูมิสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้นำโดยพาหะ ในรูปแบบ
แอปพลิเคชั่น ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิคออนไลน์สามารถแจ้งเตือนแสดงข้อมูลของโรค และการป้องกันโรค
ในแต่ละพื้นที่ได้

3.เพื่อเผยแพร่แอปพลิเคชั่น ระบบแจ้งเตือนทางการแพทย์ออนไลน์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้นำโดยพาหะสู่สาธารณชน ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง

4.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่จะสามารถบริหารจัดการ เพิ่มข้อมูล และนำมาสร้างแอปพลิเคชั่น แผนที่เสี่ยงต่อโรคไข้นำโดยพาหะ เพื่อให้บริการข้อมูลสู่ภาพประชาชน

5.เพื่อฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ในการสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

S__1351685.jpg
S__1351687.jpg
S__1351688.jpg
S__1351689.jpg
S__1351690.jpg
S__1351691.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์