กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   2,536,628.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับการทำนิติกรรมสัญญารูปแบบดิจิทัลที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงปริมาณโดยการเพิ่มลักษณะนิติกรรมสัญญาและเชิงเทคโนโลยีโดยการเพิ่ม Function ในลักษณะ Smart Contract ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นอื่นด้วย API ได้

2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการทำนิติกรรมสัญญา ภายใต้แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นตามข้อ 1

3. เพื่อพัฒนาแบบสัญญาทางแพ่งมาตรฐานสำหรับการใช้งานในรูปแบบที่พร้อมใช้งานภายใต้แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นตามข้อ 2

4. เพื่อจัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๑ - ๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำระบบไปใช้งานทั่วกัน

Screenshot-(1648).png
Screenshot-(1649).png
Screenshot-(1650).png
Screenshot-(1651).png
Screenshot-(1652).png
Screenshot-(1654).png

ดาวน์โหลดผลงาน
คก-ประเมนคลนความถ-ลาดกระบง.PDF