กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุนประเภท :  พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ :   3,310,729.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อเพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) บนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้แก่สื่อมวลชน ผู้ผลิต นิสิต/นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และผู้ใช้สื่อหรือสื่อพลเมือง

2. เพื่อขับเคลื่อนสังคมและกระตุ้นอุตสาหกรรมสื่อให้เกิดการแข่งขันด้านเนื้อหาในทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้มีการผลิตและสร้างสรรคืเนื้อหาที่หลากหลายด้วยรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ(Transmedia Storytelling) บนแพลตฟอร์มต่างๆ มากขึ้น


001-infographic.jpg
003-infographic.jpg
004-infographic.jpg
005-infographic.jpg
009-infographic.jpg
011-infographic.jpg
012-infographic.jpg
014-infographic.jpg
015-infographic.jpg
016-infographic.jpg
022-infographic.jpg
025-infographic.jpg
Screenshot-(1657).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์