กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
รายการ Magic Pen ปากกาวิเศษ
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท เอซีเอดี จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,943,400.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ไปสู่เด็กและครอบครัว

2.เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น

Screenshot-(1112).png
Screenshot-(1117).png
Screenshot-(1119).png
Screenshot-(1120).png
Screenshot-(1121).png
Screenshot-(1122).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์