กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
มะลิจอมแก่น ผจญภัย โควิด-19
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   4,947,680.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) "มะลิจอมแก่น ผจญภัย โควิด-19" 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ไปสู่เด็กและครอบครัว

2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ มะลิจอมแก่น