กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
FLY WORM หนอนน้อยผจญภัย
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท พีเจ เอาท์ซอสซิ่ง จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,870,020.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ไปสู่เด็กและครอบครัว

2. เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถนำสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เพื่อสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพนำเสนอต่อผู้ชมเพิ่มมากขึ้น

Screenshot-(1174).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์