กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
5G New Life, New Change
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท ออลบิซ (2019) จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   6,951,148.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ และมีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ มีคุณภาพ ซึ่งผู้ผลิตรายการจำนวนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านต้นทุน หรือรายได้จากการโฆษณา

2.เพื่อให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ของประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวก