กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการผลิตรายการสารคดี "เพลินทุกจุด ที่สุดสยาม"
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท เพอร์เซปชั่น วัน จำกัด
ทุนประเภท :  ผลิตรายการ
งบประมาณ :   5,622,850.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่นําเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกและ สร้างสรรค์เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ภายนอกพื้นที่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างทุกศาสนาของประชาชน ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภายใต้หลักการเอกภาพบนความหลากหลาย แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสื่อ ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็น ประโยชน์ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมประเทศ

271926826_104678402117031_6885781281026042446_n.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์