กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการ “อัสลามมูอาลัยกุม (PEACE FOR ALL)”
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   บริษัท 641 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทุนประเภท :  รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ :   4,978,603.00 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกและสร้างสรรค์เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง มุสลิมสายกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน ลดความขัดแย้งและความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ภายนอกพื้นที่ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างทุกศาสนาของประชาชน ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภายใต้หลักการเอกภาพบนความหลากหลาย แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสื่อ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสารคดี ที่สร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างทุกศาสนาของประชาชน ชุมชนและสังคมในพื้นที่เกิดความเข็มแข็ง รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างทุกศาสนาของประชาชน
6. เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สารคดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นการเปิดมุมมองใหม่อันเป็นการให้ความรู้ใหม่แก่สังคม ก่อให้เกิดการตื่นรู้ โต้แย้งและหักล้างการบิดเบือนข้อมูล เกิดคุณค่าต่อชุมชน วิถีชีวิตและประเทศชาติ ในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

Screenshot-(830).png
Screenshot-(831).png
Screenshot-(832).png
Screenshot-(833).png
Screenshot-(836).png
Screenshot-(838).png
Screenshot-(842).png
Screenshot-(844).png
Screenshot-(846).png
Screenshot-(847).png

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบบสมบรณ-PEACE-FOR-ALL.pdf