กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรรมพืชสมุนไพร ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   6,258,005.23 บาท
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1.เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพร ของกลุ่มเกษตรกรรมพืชสมุนไพรทางเลือก ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G

2. เพื่อฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะ และความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพร ของกลุ่มเกษตรกรรมอาชีพปลูกสมุนไพรทางเลือก

3. เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิต และส่งเสริมมาตรฐานการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรรมอาชีพปลูกพืชสมุนไพร

4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น E-Book, Facebook, YouTube, Website ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรรมอาชีพปลูกพืชสมุนไพรทั่วประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

269007386_6528036723937609_2318176085383153617_n.jpg
269042793_6528035897271025_4361015968662996997_n.jpg
269443536_6528035990604349_8792664306396589798_n.jpg
269599335_6528036713937610_3640622214014796840_n.jpg
269628423_6528036447270970_8080705687857847089_n.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบบสมบรณ-5G-ฉบบแกไข.pdf
E-book-นวตกรรมดานการปลกและการผลตกญชาพช-10กพ.pdf
คมอกญชา.pdf